Mediácia


ČO JE MEDIÁCIA:

Mediácia je dobrovoľná, nikto vám ju nemôže prikázať.

Mediácia je mimosúdny spôsob riešenia sporu, kde je mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba, ktorá pomáha stranám sporu hľadať spoločné riešenia na vzniknutý konflikt a pomáha im vyjednať také riešenia, aby boli spokojné obe strany sporu. Mediácia sa používa vtedy, ak sú obe strany už v konflikte a nevedia ďalej svoj spor vyriešiť pomocou tretej osoby.

Mediátor je počas mediačného procesu neutrálny, nezávislý a nestranný, žiadnu zo strán sporu neuprednostňuje, neobhajuje jej záujmy a ani z jednej strán sa neprikláňa; tým garantuje vyvážený a rovnaký prístup ku každej zo strán sporu. Mediácia je zameraná na budúcnosť, nie je zameraná na dokazovanie skutočností, ktoré sa stali v minulosti. Účastníci sporu, hľadajú pomocou mediácie a za aktívnej pomoci mediátora možnosti riešenia konfliktu a na záver procesu sami rozhodnú o výsledku mediácie.

Cieľom mediácie je dospieť k vyriešeniu sporu. Mediáciou by sa malo dospieť dohode, ktorá bude prijateľná pre obe zúčastnené strany sporu. Mediácia sa môže kedykoľvek ukončiť.

Informácie, ktoré sú vypovedané v priebehu mediácie zostávajú dôverné. Tieto informácie sú viazané mlčanlivosťou na základe §5 Zákona o mediácii č. 420/2004 Z.z.

Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodli inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných predpisov 6) týmto nie sú dotknuté.

PRIEBEH MEDIÁCIE

1. KONTAKT SO SPOROVÝMI STRANAMI

Mediačnému stretnutiu predchádza vždy kontaktovanie jednej zo strán s mediátorom a to sa dá uskutočniť viacerými spôsobmi:

  • jedna zo strán osloví mediátora,
  • obe strany oslovia mediátora súčasne,
  • autorita odporučí strany na mediáciu – napr. súd, Centrum právnej pomoci.

Úloha mediátora prvého kontaktu so stranami je:

  • vypočuť si, prečo vznikol medzi stranami spor,
  • overiť si u strán, či chcú svoj spor riešiť,
  • stručne stranám sporu vysvetliť, čo môžu od mediácie očakávať a či im vyhovuje takýto spôsob riešenia ich konfliktu,
  • zistiť, či je mediácia na riešenie sporu vôbec vhodná,
  • dohodnúť si so stranami sporu deň, miesto a hodinu stretnutia.

2. ZAČIATOK MEDIÁCIE

Pred začatím mediácie mediátor vysvetlí pravidlá spoločného fungovania v mediačnom stretnutí. Mediátor zaháji mediáciu stručným úvodom, kde stranám sporu vysvetlí postup, akým sa bude diskusia uberať a objasní niekoľko princípov mediácie a aká je úloha mediátora. Zdôrazní, že mediácia je dobrovoľná, dôverná, ale tak isto upozorní na možnosť oddelených stretnutí, ak by si to situácia vyžadovala.

3. VYPOČUTIE VŠETKÝCH SPOROVÝCH STRÁN

Každá zo strán sporu dostane dostatočný a súčasne rovnako dlhý neprerušovaný čas na prezentovanie svojho pohľadu na konflikt. Mediátor dbá na to, aby si sporové strany navzájom neskákali do reči.

4. DEFINOVANIE SPORU

Mediátor si zapisuje počas dialógov so stranami konfliktu, čo chcú dosiahnuť pri riešení sporu. Tento krok plynule nadväzuje na predchádzajúci krok, ktorý je v podstate prirodzenou súčasťou rekonštrukcie sporu.

5. TVORBA MOŽNOSTÍ RIEŠENIA KONFLIKTU

V tomto štádiu sa prostredníctvom mediátora hľadajú riešenia na základe získaných informácií, názorov, nápadov. Nápady je potrebné posúdiť, podľa stanovených kritérií a nakoniec si treba vybrať najlepšie možnosti riešenia situácie, t. j. vyberanie návrhov, ktoré obom stranám sporu vyhovujú, dojednávanie riešení z vyhovujúcich návrhov. Úlohou mediátora pri odhalení sporných bodov je podporiť strany sporu v hľadaní vyhovujúceho riešenia. Mediátor samotné riešenie nenavrhuje, len pomáha stranám sporu v ich hľadaní. Ako výsledok v tejto fáze je spísanie riešení, na ktorých sa strany sporu dohodli.

6. NAPÍSANIE MEDIAČNEJ DOHODY

Mediačná dohoda sa spisuje na základe jasne dohodnutých riešení a podmienok tak, aby bola prijateľná pre obe strany sporu. Mediačná dohoda musí byť jednoznačná, zrozumiteľná, čitateľná, reálna, konkrétna, časovo vymedzená, dosiahnuteľná. Dohoda by mala obsahovať aj alternatívne riešenia. Mediačná dohoda musí byť podpísaná oboma stranami sporu a aj mediátorom. Výsledná mediačná dohoda nie je právne záväzným rozhodnutím, ani nie je priamo vykonateľná. Dohodu je možné uzatvoriť aj formou notárskej zápisnice, ktorá založí jej priamu vykonateľnosť a je priamym titulom pre exekučné riadenie v prípade nesplnenia záväzkov, ktoré z nej vyplývajú. Mediácia sa končí dňom uzatvorenia dohody, alebo písomným vyhlásením, že mediácia už ďalej nebude pokračovať.

7. POMEDIAČNÁ FÁZA

V tejto fáze môže mediátor po skončení mediácie kontaktovať strany sporu ( cca po 2 -3 mesiacoch), aby zistil, či je priebeh plnenia mediačnej dohody bezproblémový. Ak by plnenie dohody bolo problematické, alebo by sa neplnilo, môže mediátor navrhnúť stranám pomediačné stretnutie.